Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen JOEY’S GYM en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van JOEY’S GYM (hierna te noemen “de deelnemer”).
Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding
Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier op de website www.joeysgym.nl volledig en naar waarheid in te vullen en te mailen naar info@joeysgym.nl

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
Een lidmaatschap bij JOEY’S GYM zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand. Op het moment van ontvangen van de mail met het inschrijfformulier zal de eerste betaling naar rato gaan. Bv. indien deelnemer zich op 8 juli aanmeldt zal het abonnement over de maand juli als volgt worden berekend:
(31-8) / 31 * contributie (Berekening wordt uiteraard anders indien contributie is gewijzigd)

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het innen van de contributie wordt gedaan door JOEY’S GYM en zal gebeuren middels automatische incasso.

Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen en faciliteiten van JOEY’S GYM worden geweigerd. JOEY’S GYM is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Indien er een betalingsachterstand is zal JOEY’S GYM eerst een aanmaning sturen met het verzoek de achterstand binnen twee weken alsnog te voldoen. Indien dit niet wordt voldaan zal JOEY’S GYM een incassoburo inschakelen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen op de deelnemer verhaald worden.

JOEY’S GYM behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.
Bij verhuizing dient de deelnemer de nieuwe gegevens via een mail aan info@joeysgym.nl kenbaar te maken.

Artikel 4: Trainingstijden
JOEY’S GYM behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door JOEY’S GYM, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is JOEY’S GYM gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap
De deelnemer kan na 1 jaar zijn lidmaatschap bij JOEY’S GYM beëindigen middels een mail te sturen naar info@joeysgym.nl
Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1. De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.

JOEY’S GYM behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
JOEY’S GYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij JOEY’S GYM, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

JOEY’S GYM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer JOEY’S GYM vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels
De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van JOEY’S GYM en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels van JOEY’S GYM zijn beiden te vinden op de website www.joeysgym.nl

Artikel 8: Persoonsgegevens
JOEY’S GYM verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
JOEY’S GYM kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij JOEY’S GYM door middel van een schriftelijke kennisgeving.

De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van JOEY’S GYM zijn opgenomen. JOEY’S GYM en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens. Het is wettelijk verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 9: Rechtstoepassing
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met JOEY’S GYM aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en JOEY’S GYM, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar JOEY’S GYM is gevestigd.
Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van JOEY’S GYM Gym te accepteren.

Schuiven naar boven
Call Now Button